duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Gemalen rondom het Veerse Meer aangepast

Gepubliceerd op

Waterschap Scheldestromen heeft alle gemalen rondom het Veerse Meer aangepast. Dit was noodzakelijk door de verhoging van het winterpeil van het Veerse Meer. Met de renovatie van monumentaal gemaal De Piet in Wolphaartsdijk is de capaciteit van alle negen gemalen rondom het Veerse Meer voldoende. Ondanks de verhoging van het winterpeil met dertig centimeter, kan het overtollige oppervlaktewater via de gemalen worden afgevoerd.

Peilbesluit Veerse Meer

De afgelopen jaren is het waterpeil van het Veerse Meer in de winter geleidelijk dertig centimeter omhooggegaan, zoals vastgelegd in het peilbesluit. Dat was nodig om het leefklimaat voor planten en dieren onder- en aan het water te verbeteren en het recreatieseizoen te verlengen. Om te voorkomen dat de omgeving hierdoor wateroverlast krijgt, hebben Waterschap Scheldestromen en de samenwerkingspartners maatregelen genomen. De partners waarmee het waterschap samenwerkt om de maatregelen voor het peilbesluit Veerse Meer uit te voeren, zijn Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied, provincie Zeeland en gemeente Noord-Beveland.

Aanpassing gemalen

Alle gemalen rondom het Veerse Meer hebben een renovatie ondergaan. Zo’n renovatie be-stond voornamelijk uit het nakijken van de pompen en eventueel het vergroten van de capaci-teit daarvan. Het sluitstuk was de aanpassing van gemaal De Piet. Deze renovatie is in de zo-mer van 2012 gestart, daarbij is naast genoemde werkzaamheden de dieselaandrijving van de tweede pomp vervangen door een elektrische aandrijving.

Waterschap Scheldestromen

www.scheldestromen.nl