duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Nieuwe dijkversterkingsprojecten in Zeeland tussen 2014 en 2019

Gepubliceerd op

Waterschap Scheldestromen voert tussen 2014 en 2019 een aantal nieuwe dijkversterkingsprojecten uit. Deze projecten zijn nodig om de betreffende waterkeringen ook in de toekomst veilig te houden tegen overstromingen. De projecten worden uitgevoerd in het kader van het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). Hiermee voldoen de Zeeuwse dijken zo snel mogelijk weer aan de wettelijke veiligheidsnorm 1:4.000. Met de uitvoering van de werkzaamheden is een bedrag van bijna 27 miljoen euro gemoeid. Het waterschap financiert dit voor. Dit leidt niet tot verhoging van de tarieven van de waterschapslasten.

Projecten

In 2010 voerde het waterschap een toetsing van de Zeeuwse dijken uit. Dit doen de waterschappen elke vijf jaar. Uit die toetsing bleek dat 75% van de Zeeuwse primaire waterkeringen voldoet aan de norm. Tot 2015 wordt hiervan 15% aangepakt. Er resteert dan nog 39 kilometer van de in totaal 491 kilometer bij het waterschap in beheer zijnde waterkeringen. Deze zijn minder urgent en worden in de verdere toekomst versterkt.

Er is een top 30 van projecten opgesteld die met voorrang in Nederland uitgevoerd zullen worden. Deze lijst is gebaseerd op de veiligheidsurgentie waarmee de werken moeten plaatsvinden. Waterschap Scheldestromen is erin geslaagd om vijf Zeeuwse dijkvakken in de top 30 te krijgen. Het gaat om de dijktrajecten Burghsluis-Schelphoek, Boerderij De Ruyter bij Zierikzee, het dijktraject Zierikzee-Bruinisse en om het traject Zuid-Beveland West. Ook het dijkvak Emanuelpolder op Zuid-Beveland wordt versterkt, omdat het goed te combineren valt met een nabijgelegen project van projectbureau Zeeweringen. De uitvoering staat gepland voor 2015. In de algemene vergadering van 27 juni a.s. wordt een definitief besluit genomen over de voorfinanciering van de projecten door het waterschap. Ook moet de ministerraad nog definitief goedkeuring geven.

Kustversterkingsprogramma’s

Momenteel wordt de kust in West Zeeuws-Vlaanderen versterkt. Boven de Westerschelde werden o.a. het dijkvak Nolle-Westduin (bij Vlissingen) en de Westkapelse Zeedijk versterkt. Deze versterkingen werden uitgevoerd naar aanleiding van de in 2006 gehouden toetsing. De nieuwe dijkvakken worden versterkt als vervolg op de eerder uitgevoerde projecten.

Deze kustversterkingsprojecten werden geheel onder regie van het waterschap uitgevoerd. Bij de nieuw geplande projecten wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met projectbureau Zeeweringen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat er zo doelmatig en efficiënt mogelijk gewerkt kan worden.

[Red.] Indien de werkzaamheden plaatsvinden bij duikplaatsen, is duiken op deze locaties niet toegestaan. Op dit moment wordt op een aantal duiktrajecten in Zeeland gewerkt. Afgesloten duikstekken worden onder meer vermeld op deze website.

Waterschap Scheldestromen

www.scheldestromen.nl