duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Waterschap houdt waterkwaliteit in de gaten

Gepubliceerd op

Het waterschap waarschuwt preventief voor de waterkwaliteit van oppervlaktewater. Aanhoudend warm weer, weinig neerslag en stilstaand water. Dat zijn voor algen ideale omstandigheden om tot bloei te komen. Voor verkoeling wordt mens en dier aangeraden om te zwemmen in de door de Provincie Zeeland aangewezen zwemwaterlocaties in de Noordzee, Ooster- en de Westerschelde, Veerse Meer of de binnenwateren Braakman en Vogelkreek in Zeeuws-Vlaanderen.

Wat (niet) te doen?

Ziet u oppervlaktewateren met een rare kleur of geur in de Zeeuwse binnenwateren? Meld dit dan bij waterschap Scheldestromen, telefoon 088-2461000. Het waterschap raadt aan om contact met dit water door mens en dier te vermijden. Om in dit water te vissen wordt ook ontraden. Mensen die in aanraking komen met het water wordt geadviseerd normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van de handen.

Meten waterkwaliteit

Als waterkwaliteitsbeheerder voor oppervlaktewater, heeft waterschap Scheldestromen een uitgebreid monitoringsprogramma om de waterkwaliteit in de gaten te houden. Naast mede-werkers die op de waterkwaliteit letten, worden er voor een algemeen beeld ook steekproefsgewijs metingen gedaan. Het waterschap meet op fysische/chemische parameters, ecologische componenten, verontreinigende stoffen en ziekteverwekkende bacteriën. Het monitoringsprogramma wordt eveneens gebruikt om het oppervlaktewater te toetsen aan de gestelde landelijke en Europese normen.

Monitoringsprogramma

Het meten gebeurt steekproefsgewijs, maar geeft een gebiedsdekkend beeld van het hele beheergebied. Het monitoringsprogramma bestaat uit meerdere meetnetten met ieder hun eigen meetpunten, frequentie en onderdelen waarop wordt gemeten.

Om een beeld te krijgen van de algemene waterkwaliteit worden jaarlijks ongeveer 150 meetpunten onderzocht. Van deze worden er elk jaar veertig maandelijks onderzocht (vast meetnet). Dit zijn locaties gelegen bij de belangrijkste gemalen en grenswateren. De overige meetpunten zijn een selectie uit de andere twee algemene meetnetten (meetnet voor kleinere watergangen, meetnet voor geïsoleerde wateren). Meetpunten uit deze meetnetten worden eens in de drie jaar (kleine watergangen) of zes jaar (geïsoleerde wateren) onderzocht en dan twee tot zes keer verspreid over het jaar. Daarnaast bestaan er aparte meetprogramma’s voor zwemwaterlocaties, waterbodems, bestrijdingsmiddelen en stadswateren. Naast dit monitoringsprogramma wordt in sommige projecten ook de waterkwaliteit van een watersysteem onderzocht.

Natuurlijk verschijnsel

Het waterschap wil benadrukken dat algenbloei een natuurlijk verschijnsel is en absoluut niets te maken heeft met lozingen of andere oorzaken.

Waterschap Scheldestromen

www.scheldestromen.nl