duikplaatsen in Nederland & België

DUIKPLAATS.NET

Waterschap start met aanleg vispassages Poortvliet

Gepubliceerd op

Dinsdag 10 juni start waterschap Scheldestromen met de aanleg van een vispassage bij gemaal Loohoek in Poortvliet. Naast de vishevel over de dijk, worden twee passages aangelegd voor een verbinding naar het achterliggende gebied van Tholen. Het project van € 856.000,- (bruto) wordt uitgevoerd door aannemer KWS Infra BV uit Roosendaal met een financiële bijdrage van Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland. Volgens planning duren de werkzaamheden van juni tot half oktober. Het zogenoemde 'sluisje bij Schelphoek' is in die periode niet toegankelijk voor recreanten.

Populatie

De passages moeten het voor vissen mogelijk maken om ongeschonden van het buitenwater (Oosterschelde) naar het binnenwater te trekken en andersom. De passages bij de achterliggende stuwen zijn vooral geschikt voor glasaal en zorgen voor een verbinding naar het achter- liggende gebied van Tholen, waaronder het natuurgebied 'Scherpenissepolder'. Veel vissen trekken van nature om te paaien. Deze trek wordt bemoeilijkt door zogenoemde waterkunstwerken als stuwen en gemalen die de waterstand reguleren. Om de populatie op peil te houden zijn maatregelen als vispassages en aalgoten noodzakelijk. Binnen het werkgebied van waterschap Scheldestromen zijn op dit moment zes vispassages en vier aalgoten.

Ecologische conditie

Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet oppervlaktewater in goede ecologische conditie zijn. Dat betekent dat er een diversiteit aan planten en dieren in de binnenwateren aanwezig moet zijn waardoor de waterkwaliteit verbetert. Voor vissen als de aal, driedoornige stekelbaars, spiering, brakwatergrondel en bot zijn de Zeeuwse binnenwateren en natuurgebieden een opgroei- en leefgebied, daarnaast zijn de vissen een belangrijke voedselbron voor de vogels.

Waterschap Scheldestromen

www.scheldestromen.nl